Kluczowym i niezbędnym etapem każdej transakcji fuzji czy przejęcia, zakupu czy sprzedaży udziałów jest badanie przedinwestycyjne, tzw. due diligence. Stanowi wstępną ocenę realnej wartości przedsiębiorstwa które ma być przedmiotem danej umowy. Prawidłowo przeprowadzone umożliwia nie tylko obiektywną ocenę sytuacji finansowej i operacyjnej danej spółki, jej strategii, ale także jest warunkiem koniecznym do oceny ryzyka związanego z transakcją.

Podobne badanie może być przeprowadzone aby ocenić wiarygodność naszych partnerów biznesowych od której zależy także szansa stabilnej i efektywnej współpracy z nimi.

Pobieżne „akademickie” oceny w powyższym zakresie często bywają mylące. Podobnie jak oparcie się w ocenie na wybranych jedynie aspektach takich jak np. finanse. Do właściwej oceny potrzebne jest doświadczenie, które pozwala szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na przedstawiane badającemu dokumenty i informacje, zidentyfikować to nie jest widoczne „gołym okiem”.

Przeprowadzenie badania ma także na celu ew. korektę wyceny badanego przedsiębiorstwa wykonanej dowolną metodą, w tym tzw. bilansową czy rynkową wykonaną np. zgodnie z metodologią DCF (ang. discounted cash flow).

Jeśli Państwo potrzebują pomocy w przeprowadzeniu badania o którym jest mowa wyżej a także ew. ponadto wykonania wyceny firmy (własnej czy innej) to zapraszam do kontaktu.

Komentarze są zamknięte